Risk Analizi

Risk Analizi

RİSK ANALİZİ NEDİR?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

RİSK ANALİZLERİNİN HAZIRLANMASI

İşyerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

 • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
 • Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
 • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
 • İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.

RİSK ANALİZİ EKİP ÜYELERİ

 • İşveren veya işveren vekili.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 • Çalışan Temsilcileri
 • Destek Elemanları
 • Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar

RİSK ANALİZ RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yapılmış ya da yapılacak olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre,

 • Az Tehlikeli Firmalarda 6 yıl,
 • Tehlikeli Firmalarda 4 yıl,
 • Çok Tehlikeli Firmalarda 2 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Fakat İşletmede yapılacak herhangi bir değişiklik raporun yenilenmesini gerektirir.

RİSK ANALİZİNİN YENİLENMESİ GEREKEN DURUMLAR

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir;

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

RİSK ANALİZ RAPORUNUN İÇERİĞİ

 • İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 • Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
 • Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
 • Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
 • Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
 • Tespit edilen riskler.
 • Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
 • Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
 • Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

RİSK ANALİZİ YAPTIRMAMANIN CEZASI?

Risk analizi yapmayan veya yaptırmayan işverene 2021 yılı miktarı 7.679 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 11.522 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Risk analizi hazırlatmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

© Copyright 2021 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım
UA-196172597-1