Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler. İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
 • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,
 • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
 • İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

ACİL DURUM NEDİR

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade etmektedir. Büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller olarak tanımlanmıştır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum planı, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Büyük çaplı kaza ve yaralanmaları önlemek, işyeri ve çevresindeki binalar ile ekipmanlarda oluşabilecek zararı azaltmak, toplum ve çevreyi acil durumların etkilerinden korumak ve acil durumların işyerlerine verdiği maddi ve manevi zararı en az hasarla atlatarak normal çalışma düzenine en hızlı şekilde geçişini sağlamak için gereklidir. Herhangi bir acil durum meydana gelmeden yapılacak bu planlamayla gereken tedbirler belirlenir. Gerektiğinde uygulama kolaylığı sağlanarak maddi ve manevi en az hasarla atlatılabilir

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMANIN AMACI

 • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulması,
 • Acil durumların neden olduğu durumların hızlı ve etkili bir biçimde sınırlandırılması,
 • Acil servis hizmetleri işyerine ulaşıp kontrol altına alana kadar acil durumun yönetilmesi,
 • Dışarıdan gelen acil durum ekiplerine bilgi verilerek ve ekipmanlarla yardımcı olunması,
 • Tüm çalışanların ve çevredekilerin acil durumların olumsuz etkilerinden korunması

6331 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinde de acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 6331 sayılı Kanun kapsamına giren tüm işyerleri de İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum planı hazırlamakla yükümlüdür.

ACİL DURUM YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

 Acil durum çalışmalarını yürütecek ekibin belirlenmesi,

 Acil durumlarla ilgili yapılacak çalışmalar için bir amaç belirlenmesi,

 Acil durum planı hazırlanması ve diğer çalışmalardaki girdilerin tespiti,

 Saha ziyaretlerinin planlanması ve uygulanması,

 Eksiklikleri içeren raporların hazırlanarak işverene sunulması,

 Acil durum ekipmanlarının temini için ilgili birimlerle ortak çalışma yapılması,

 Acil durum planı hazırlık aşamaları izlenerek işyeri için bir acil durum planı hazırlanması,

 Acil durum ekiplerinin eğitimleri için gerekli planlamaların yapılması,

 Tatbikatların planlanması, senaryolar oluşturulması ve uygulanması,

 Çalışmaların takibi ve kontrolü.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASININ AŞAMALARI

 • Acil durumların belirlenmesi,
 • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
 • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,
 • Dokümantasyon,
 • Tatbikat,
 • Acil durum planının yenilenmesi.

ACİL DURUM EKİPLERİ KİMLERDEN OLUŞUR

 • Acil Durum Koordinatörü
 • Yangınla Mücadele Ekibi
 • Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi
 • İlkyardım Ekibi
 • Haberleşme Ekibi

Acil Durum Koordinatörünün Görevleri

 • İşyerinde alınmış acil durum tedbirlerini sürekli kontrol altında tutarak gerekli düzeltmeleri yapmak
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin arasındaki koordinasyonu sağlayarak ekipleri gereken noktalara sevk etmek
 • Acil durumlarda, Acil Durum Telefon Listesinde bulunan kurumlarla iletişime geçmek.

Yangınla Mücadele Ekibinin Görevleri

 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak.
 • Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlamak.
 • Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmak ve bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlamak.
 • Acil durumlarda, Acil Durum Koordinatörüne yardım etmek, koordinatörün bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.
 • Yangının en süratli şekilde söndürülerek kontrol altına alınmasını sağlamak
 • Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlamak

Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibinin Görevleri

 • İşyerinde bulunan acil çıkışlar, kaçış yollarının açık olup olmadığını ve acil durum aydınlatmalarının çalışıp çalışmadığını sürekli kontrol altında tutmak.
 • Acil durumlarda işyerinde bulunan kişileri acil çıkış kapılarına yönlendirmek ve tahliye işlemini organize etmek.
 • Yangınla Mücadele Ekibinden alacağı talimat ile acil bir durumda öncelikle acil durumdan zarar görmüş kişileri daha sonra önemli belge ve malzemeleri kurtarmak.
 • Acil durumda kişilerin toplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik olup olmadığını tespit etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlayarak yoklama yapmak. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksik olan kişinin kurtarılmasını sağlamak.

İlkyardım Ekibinin Görevleri

 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmak.
 • İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • Acil durumlarda hasta ya da yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yaparak, ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermek.

Haberleşme Ekibinin Görevleri

 • Acil durumlarda haberleşme şemasına uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlamak ve ilgili kurumlara acil durum bilgisini vermek.
 • Ekip başkanının talimatı doğrultusunda haberleşmeyi sağlamak ve ekip başkanının bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.

ACİL DURUM TAHLİYE PLANI

Acil Durum Ekipmanlarının, acil bir durumda kaçış planı ve kaçış sonrası toplanma yerlerinin gösterildiği bir projedir. Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerlerinde görünür şekilde asılı olması gerekmektedir.

 • Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
 • İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
 • Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı,
 • Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
 • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

YASAL MEVZUAT

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının d) bendine göre: 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 2.555 TL (ikibinbeşellibeşTürk Lirası), aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder.

Acil durum eylem planı hazırlatmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım